XEM NHÓM TIN
Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2020 và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất QI/2020 và Công văn giải trình (tải về)  

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2020 và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2020 và Công văn giải trình (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Hợp nhất và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Hợp nhất và Công văn giải trình (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Công ty mẹ và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Công ty mẹ và Công văn giải trình (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 _ Hợp nhất và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 _ Hợp nhất và Công văn giải trình (Tải về)

Xem chi tiết