XEM NHÓM TIN
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

 

 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019

 

 Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019 (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty ngày 09/10/2019

 

 Nghị quyết HĐQT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty ngày 09/10/2019 (Tải về)

Xem chi tiết


Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 cấp ngày 01/10/2019

 

 Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 cấp ngày 01/10/2019 (Tải về)

Xem chi tiết


Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

 

 Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết (Tải về)

Xem chi tiết